top of page
P1050444.JPG

Solo Exhibition at the National Gallery Bangkok

Strive to Fail 2017

นิทรรศการ ล้มลุกคลุกคลาน : Strive to Fail ได้รับแรงบันดาลใจจากการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรม กับวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการนำหลักวิปัสสนาและการพัฒนาสติไปประยุกต์เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปรัชญาเรื่อง ‘ความว่าง’ และ ‘อนัตตา’ สามารถทำความเข้าใจได้ด้วย ‘ใจ’ ที่จดจ่อ คิด และไตร่ตรองอิริยาบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความว่างเป็นสภาวะซึ่งไม่สามารถจำลองหรืออธิบายด้วยรูปทรงใดๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ไม่มีกลิ่น เสียง และพื้นผิวให้สัมผัส หากสามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึก และความคิดเฉพาะบุคคล

ข้าพเจ้ากำหนดกิจกรรมบางอย่างเป็นโจทย์สำหรับการทำศิลปะแสดง (performance) ที่ควบคุมร่างกายและจิตใจให้มุ่งมั่นจดจ่อ อยู่กับวัตถุบางสิ่ง ร่างกายและจิตใจที่เคยทำงานโดยปราศจากการไตร่ตรองและควบคุมดำเนินชีวิตประจำวันไปตามความเคยชิน ถูกจัดการ ให้หมกมุ่นอยู่แต่กิจกรรมดังกล่าว อาศัยกระบวนการทดลอง ทำซ้ำ ลองผิดลองถูก ก่อเกิดเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ เฉพาะตัว ร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเพื่อเป้าหมายในการทำกิจกรรม จิตใจพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความผิดพลาดในการทดลอง รับรู้ถึงลมหายใจ ความเมื่อยล้า สติการรับรู้และความคิดของศิลปินค่อยๆ ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุ ชั่วขณะนั้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัด เป็นชั่วขณะที่ ‘สภาวะความว่าง’ ปรากฏให้ได้สัมผัส แม้จะเป็นแค่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็ตามที

ผลงานในนิทรรศการ ล้มลุกคลุกคลาน : Strive to Fail ไม่ใช่ผลลัพธ์ปลายทางแห่งการค้นคว้าของศิลปิน หากเป็นการนำเสนอ ‘กระบวนการเรียนรู้’ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างทาง ศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นความสมบูรณ์ แต่ต้องการแสดงออกถึงพัฒนาการของทั้งแนวความคิด และเทคนิควิธีการทางศิลปะ ผลงานศิลปะผสมผสานระหว่างภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) และ ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย ผลงานวาดเส้น และจิตรกรรม บนกระดาษและผ้าใบ) กระบวนการเรียนรู้ถูกถ่ายทอด จากผลงานชิ้นหนึ่งไปสู่อีกชิ้นหนึ่ง จากสื่อประเภทหนึ่งเชื่อมโยงไปสู่สื่ออีกประเภทหนึ่ง อย่างต่อเนื่องและ ไร้จุดสิ้นสุด ผลงานศิลปะเปรียบดั่ง ‘บันทึก’ ของ ‘ประสบการณ์’ บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและวัตถุ สะท้อนความพยายาม ของศิลปินที่จะทำความเข้าใจสาระแห่งสมาธิ และสภาวะของจิตที่ค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ความว่าง ปลีกวิเวกออกจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และดำดิ่ง ลงไปในบทสนทนาภายในใจ ผลงานศิลปะเสมือนโจทย์คำถาม และกระบวนการทำงานศิลปะคือขั้นตอนเพื่อค้นหาคำตอบ และสร้างความเข้าใจ ในรูปแบบเฉพาะตัว ชักจูงให้ตัวศิลปินดำดิ่งลงไปในห้วงความคิดแห่งความไม่รู้ ซึมซับกับประสบการณ์จากการแหวกว่ายท่ามกลางกระแส ของคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า บ้างมีคำตอบและบ้างไร้ซึ่งคำตอบ สุดท้ายแล้วทางออกหรือคำตอบอาจไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไป สาระสำคัญคือ การกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง


Exhibition’s Concept

Exhibition ล้มลุกคลุกคลาน : Strive to Fail has developed through an evolving dialogue between the concepts of Theravāda Buddhism, meditation and artistic practice. Essentially inspired by the concept of vipassanā meditation that is described as a simplified mindfulness of breathing meditation that should be applied in daily life, I created a series of artworks as a tool to understand and contextualize Buddhist ideology, especially the concepts of ‘emptiness’ and ‘no-self’. It is simply nothing that can be depicted in order to represent the state of nothingness. It is free from any conditioned contexts. It is not characterized as anything, not a person, nor a place, nor an object. However, I believe that the meaning of ‘emptiness’ can be sensed and attained through individual feeling and experience.

In order to re-create the experience of emptiness, I design activities to be performed by myself that require the interaction of my body with selected objects to carry out certain tasks. Many exercises encourage the learning experience through the process of trial and error. During the course of mindful observation of the performing body and objects, the mental state gradually gains moments of stillness and silence, which approach the meaning of emptiness (suññatā) in Buddhism. Repeated failures generate intermittent feelings of exhaustion and disappointment, which naturally become part of the progress, and can be personally used to develop insight into the notions of impermanence and the non-self derived from dhamma (Buddhist teachings).

The goal of the exhibition ล้มลุกคลุกคลาน : Strive to Fail is not to produce perfect artwork that can best portray the concept of Thai Buddhist philosophy, but rather how to explore Buddhism as an intellectual resource to generate an unending process of questioning that keeps me active as an artist and provides lively engagement with process of creativity. The artistic research travels back and forth across different media, such as video, painting, sculpture and installation. Through intermediate exploration, all of these productions are interrelated to each other and reflect the on-going route of the self-learning journey. One artwork gives inspiration and lays the foundation for another. Such progress also resonates my idea that the Buddhist nature of art does not depend on the appearance of the work, but rather the concept and intention of the artist.  The end of the project, for the artist, is not the end of the journey; it is but another turning point where the artist learns from the past and moves into the future. In other words, the artworks evidence how Buddhist philosophy operates in merging my art and my research together as one life learning experience.

Strive to Fail : 2017: Project

Artwork Samples

02.jpg
03.jpg
01.jpg
04.jpg
05.jpg
007.JPG
21.JPG
19.JPG
18_updated.JPG
20.JPG
17_updated.JPG
16.jpg
14.jpg
15.jpg
13.jpg
12.jpg
09.jpg
11.jpg
10.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
P1050452.JPG
P1050449.JPG
P1050445.JPG
P1050448.JPG
P1050429.JPG
P1050442.JPG
P1050422.JPG
P1050456.JPG
AMG_1769.JPG
AMG_1755.JPG
AMG_1748.JPG
AMG_1739.JPG
AMG_1736.JPG
AMG_1730.JPG
AMG_1735.JPG
AMG_1724.JPG
AMG_1719.JPG
AMG_1712.JPG
AMG_1715.JPG
AMG_1707.JPG
AMG_1691.JPG
AMG_1696.JPG
AMG_1700.JPG
AMG_1686.JPG
AMG_1681.JPG
AMG_1675.JPG
AMG_1670.JPG
AMG_1676.JPG
AMG_1661.JPG
AMG_1650.JPG
AMG_1648.JPG
AMG_1644.JPG
AMG_1643.JPG
AMG_1638.JPG
AMG_1636.JPG
AMG_1602.JPG
AMG_1625.JPG
AMG_1586.JPG
AMG_1595.JPG
AMG_1563.JPG
AMG_1572.JPG
AMG_1553.JPG
AMG_1550.JPG
AMG_1532.JPG
AMG_1516.JPG
AMG_1538.JPG
AMG_1543.JPG
AMG_1515.JPG
AMG_1503.JPG
AMG_1498.JPG
AMG_1494.JPG
AMG_1493.JPG
AMG_1486.JPG
AMG_1479.JPG
AMG_1469.JPG
AMG_1472.JPG
AMG_1465.JPG
AMG_1934.JPG
AMG_1912.JPG
AMG_1447.JPG
AMG_1902.JPG
AMG_1889.JPG
AMG_1908.JPG
AMG_1891.JPG
AMG_1883.JPG
AMG_1886.JPG
AMG_1878.JPG
AMG_1877.JPG
AMG_1863.JPG
AMG_1866.JPG
AMG_1872.JPG
AMG_1855.JPG
AMG_1851.JPG
AMG_1819.JPG
AMG_1848.JPG
AMG_1804.JPG
AMG_1792.JPG
Strive to Fail : 2017: Gallery
bottom of page